یک سوال بپرسید

پشتی طبی نوین

پرکردن کامل شکاف بین ستون فقرات کمری و صندلی حفظ وضعیت خوب کمر طبی حمایت از منحنی طبیعی در قسمت پایین کمر
پشتی طبی